1+1

Stengiamės, kad apsipirkti Kavos Draugo el. parduotuvėje būtų kuo patogiau, o Jūsų užsakymai pristatyti sklandžiai bei laiku. Tam reikalinga tiksli Jūsų asmeninė informacija, kurią mes renkame ir prižiūrime.

Jūsų asmens duomenų valdytojas – UAB „Kavos Draugas“. Mūsų kontaktus ir rekvizitus galite rasti šio interneto puslapio kontaktų skiltyje.

Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (BDAR) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

Kada renkama asmeninė informacija?

Jūsų asmeninė informacija renkama Jums užsakant prekes Kavos Draugo el. parduotuvėje bei pateikiant užklausas dėl papildomos informacijos apie produktus, užsakymus, jų apdorojimą ir kt. slapukų (angl. cookies) pagalba yra renkami ir tvarkomi asmens duomenys, kurie padeda mums suprasti, kaip Kavos Draugo el. parduotuvė galėtų būti tobulinama ateityje tam, kad patenkintumėme Jūsų lūkesčius ar užtikrintume tinkamą ir saugų interneto svetainės veikimą. Taip pat, Jūsų asmens duomenys yra renkami prenumeruojant mūsų naujienlaiškius ar dalyvaujant mūsų akcijose ar konkursuose.

Kokia asmeninė informacija renkama?

Renkama informacija būtina žemiau nurodytiems tikslams pasiekti:

 1. Užsakovo duomenys (vardas, pavardė);
 2. Mokėjimo duomenys (mokėjimo būdas, mokėjimo kortelės tipas ir kortelės numerio paskutiniai keturi skaičiai);
 3. Užsakymo data ir laikas;
 4. Pristatymo duomenys (adresas);
 5. Kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono Nr.).

Kokiu tikslu renkama asmeninė informacija?

Jūsų pateikta asmeninė informacija yra naudojama:

 1. a) Klientų valdymui bei prekių ir paslaugų suteikimui, mokėjimų atlikimui;
 2. b) Žinučių, būtinų mūsų paslaugų teikimui užtikrinti, siuntimui;
 3. c) Užklausoms apie prekes ar kitais klausimais atsakyti;
 4. d) Kavos Draugo el. parduotuvės tobulinimui;
 5. e) Naujienoms, susijusioms su UAB „Kavos Draugas“ valdomais prekių ženklais, siųsti;
 6. f) Akcijų ir konkursų administravimui, laimėtojų identifikavimui ir susisiekimui su jais.

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Klientų valdymui, prekių ir paslaugų suteikimui, mokėjimų atlikimui, žinučių, būtinų mūsų paslaugų teikimui užtikrinti, siuntimui, ar užklausoms apie prekes ar kitais klausimais atsakyti, pateiktus duomenis tvarkome teisiniu pagrindu, numatytu BDAR 6 str. 1 d. b) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.

Kavos Draugo el. parduotuvės tobulinimui, taip pat naujienoms, susijusioms su UAB „Kavos Draugas“ valdomais prekių ženklais, siųsti, akcijų ir konkursų administravimui, laimėtojų identifikavimui ir susisiekimui su jais, pateiktus duomenis tvarkome teisiniu pagrindu, numatytu BDAR 6 str. 1 d. a) p. – duomenų subjektas davė sutikimą arba Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 2 d., kai duomenų subjektui buvo suteikta aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo.

Kaip prižiūrima asmeninė informacija?

Visa asmeninė bei su mokėjimais susijusi informacija surenkama ir tvarkoma saugiai (užtikrina SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas), pagal numatytuosius įstatymus ir yra konfidenciali. Įsipareigojame neatskleisti Jūsų (ir kitų klientų) asmeninės informacijos trečiosioms šalims (šis įsipareigojimas negalioja LR teisės aktuose numatytais atvejais). Jūs visada galite kreiptis ir sužinoti, kokią Jūsų asmeninę informaciją mes saugome, ir ją koreguoti ar ištrinti.

Jūsų teisės

Pateikdami mums savo asmens duomenis, įgyjate šias teises:

 • bet kuriuo metu susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, papildyti ar atnaujinti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą;
 • nesutikti su tam tikru duomenų tvarkymu arba bet kada atšaukti savo sutikimą, jeigu tokį buvote davę;
 • taip pat, Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą, t. y. gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis.

Norėdami įgyvendinti aukščiau nurodytas teises kreipkitės į mus el. paštu [email protected]. Į Jūsų laiškus stengiamės atsakyti kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jo gavimo dienos. Siekiant tinkamai išnagrinėti prašymus, galime paprašyti Jūsų pateikti papildomą informaciją bei dokumentus patvirtinančius Jūsų tapatybę.

Jei manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas [email protected] (https://vdai.lrv.lt/).

Kiek laiko saugomi duomenys?

Nebent būtų nurodyta kitaip, jūsų duomenis saugosime:

 • Pagal LR teisės aktus, su užsakymais susiję duomenys ir sąskaitos yra saugomos 10 metų nuo užsakymo atlikimo;
 • Prisijungimo sesijos informacija yra saugoma 30 dienų nuo jos užfiksavimo;
 • Akcijų ir konkursų dalyvių duomenys saugomis 3 mėnesius po konkurso pabaigos;
 • Asmens duomenų, gautų panaudojant slapukus, pagal slapuko galiojimo laiką.
 • Visus kitus asmens Duomenis, nurodytus šioje duomenų apsaugos politikoje – iki jūsų paskyros ištrynimo ar jūsų atsisakymo suteikti mums šiuos duomenis.

Kada ir kokie rinkodaros laiškai bus siunčiami?

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, norėdami siųsti jums tiesioginės rinkodaros informaciją, pvz., siųsti asmeninę ir svarbią informaciją bei pasiūlymus jūsų pasirinktu bendravimo būdu: el. paštu ar SMS žinutėmis. Šią informaciją gausite tik jei būsite davę tam leidimą (gautas Jūsų atskiras sutikimas, užsiprenumeravus naujienlaiškius) arba nebūsite išreiškę nesutikimo gauti tokios informacijos kontaktinių duomenų pateikimo metu. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių ar SMS žinučių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų naujienlaiškių ar SMS žinučių apačioje.

Ar duomenys bus perduodami trečiosioms šalims?

UAB „Kavos Draugas“ yra įstatymu įpareigota teikti duomenis valstybinėms ar priežiūros institucijoms, kai tai reikalinga siekiant išvengti rizikos visuomenei bei vykdyti persekiojimą už nusikaltimus.

Jūsų duomenys trečiosioms šalims gali būti perduodami tada, kai tai yra būtina mūsų paslaugoms ar funkcijoms užtikrinti (pvz. jūsų adresas perduodamas kurjeriui prekės pristatymui). Taip pat, asmens duomenis susitarimo dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu galime perduoti mūsų pasitelktiems duomenų tvarkytojams, tokiems kaip Monet LT, UAB, UAB „Omnisend“ ir kt. Užtikriname, kad šios šalys įsipareigoja šiuos duomenis tvarkyti atsakingai ir pagal galiojančius teisės aktus.

Visais kitais atvejais jūsų duomenys trečiosioms šalims bus perduodami tik tada, jei esate davę leidimą ar suteikę joms prieigą.

Asmens duomenų neperduodame į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms. Jeigu atsirastų poreikis tokiam perdavimui, užtikrintume, kad būtų laikomasi BDAR V skyriaus nuostatų.

Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

Kokie slapukai (angl. cookies) bus/ yra naudojami?

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri apsilankius svetainėje išsaugoma Jūsų įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Mūsų svetainėje naudojami slapukai yra būtini mūsų svetainės funkcionalumui ir veikimui. Dauguma šių slapukų iš jūsų įrenginio ištrinami pasibaigus jūsų naršyklės sesijai. Būtinuose slapukuose saugomą informaciją naudojame tik tam, kad užtikrintume techninį svetainės veikimą.

Pirmą kartą jums įėjus į mūsų svetainę, paprašome sutikimo į jūsų įrenginį atsiųsti papildomus slapukus. Šių slapukų galima atsisakyti, tačiau jie mums padeda:

 • Identifikuoti, kiek lankytojų apsilanko mūsų svetainėje, kokia yra jų elgsena, kokiuose svetainės puslapiuose yra lankomasi (pvz., Hotjar slapukai). Tai padeda mums gerinti mūsų svetainės veikimą ir ją geriau pritaikyti vartotojų poreikiams.
 • Identifikuoti, kai jūs pakartotinai apsilankote mūsų svetainėje.

Slapukų naudojimo teisinis pagrindas – mūsų teisėti interesai užtikrinti techninį svetainės veikimą bei atvaizduoti techninę svetainės struktūrą ir turinį (pvz., pirkinių krepšelio veikimas ir kt.), o kai slapukai naudojami Jūsų parinktims įsiminti, statistiniais ir pritaikytos reklamos teikimo tikslais – Jūsų sutikimas.

 

Slapukas Laikotarpis Aprašymas
woocommerce_cart_hash iki sesijos pabaigos Veiklos slapukai

Veiklos slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą. Šie slapukai reikalingi prisijungimams, į krepšelį įdėtų prekių atvaizdavimui, iššokančių langų nustatymams išsaugoti, automatizuotam paskyros slaptažodžio nustatymui/pakeitimui, pastebėti ir spręsti technines el. parduotuvės problemas. Šie slapukai yra privalomi ir jų atsisakyti negalite.

 

woocommerce_items_in_cart iki sesijos pabaigos
wp_woocommerce_session 2 dienos
lt_LTAdvertisementCookies 1 metai
lt_LTFunctionalCookies 1 metai
lt_LTEfficiencyCookies 1 metai
kd_repeat_order 1 valanda
google_faq_useful 1 metai
useful_XXX 1 metai
kd_checkout_cross_sell iki sesijos pabaigos
kd_hide_trust_points 24 valandos
kd_hide_yellow_line 24 valandos
wordpress_test_cookie iki sesijos pabaigos
order_received_x 1 mėnesis
IDE 360 dienų Komerciniai slapukai

Komercinių slapukų pagalba mes renkame duomenis apie peržiūrėtas prekes ir teikiame rekomendacijas susijusias su į krepšelį įdėtomis ar puslapyje peržiūrėtomis prekėmis.

 

Komerciniai slapukai naudojami personalizuoti marketinginius pasiūlymus Dalis šių slapukų yra diegiami išorinių reklamos partnerių (pvz. Google, Facebook ir kt.).

 

Šių slapukų pagalba mes galime pateikti Jums aktualius pasiūlymus kitose platformose / tinklalapiuose – socialiniuose tinkluose, mobiliosiose programėlėse, ir kt.

_fbp 90 dienų
_hjAbsoluteSessionInProgress 30 minučių Analitiniai/statistiniai slapukai

Analitinių slapukų pagalba mes renkame statistinę informaciją apie tai, kaip klientai naudojasi interneto svetaine. Šie slapukai mums padeda rinkti informaciją apie interneto svetainės vartotojų elgseną, paspaudimus ir spaudžiamus elementus el. parduotuvėje.

 

Analitiniai slapukai nesaugo Jūsų asmeninių ar kontaktinių duomenų.

 

_hjIncludedInSessionSample 1 minutė
_hjSessionUser 1 metai
_hjSession 30 minučių
_hjFirstSeen iki sesijos pabaigos
_hjIncludedInPageviewSample 1 minutė
_sn_a 1 metai
_sn_m 1 metai
_sn_n 1 metai
TawkConnectionTime iki sesijos pabaigos
_ga 2 metai
omnisendSessionID 30 minučių
omnisendAnonymousID 1 metai
soundest-views iki sesijos pabaigos
_gcl_au 3 mėnesiai
soundestID iki sesijos pabaigos
_gat_UA-22434511-1 1 minutė
_gat <1 minutė
_ga_21HVC69X5L  2 metai
_gaexp 90 dienų
_gid 24 valandos

 

Kaip pašalinti slapukus iš savo įrenginio?

Norėdami, kad slapukų pagalba Jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus.

Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės, juos galite rasti naudojamos naršyklės parinkčių meniu:

Daugiau informacijos https://www.allaboutcookies.org/

Pažymime, kad naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos interneto svetainės veikimui ir kai kuriems jos funkcionalumams, taip pat gali neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi svetainėje prieinamomis paslaugomis.